Acte interne

S T A T U T U L Partidului Politic „PRO  MOLDOVA”

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII  GENERALE 

Art. 1. – Partidul politic „PRO MOLDOVA” (în continuare PRO MOLDOVA) este un partid politic format în baza asocierii benevole a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având la bază idealuri, doctrină şi scopuri comune, care activează în baza Constituției, legislației Republicii Moldova şi a prezentului Statut.

Art. 2. – Forma organizatorico-juridică a PRO MOLDOVA este partid politic. 

Art. 3. – Denumirea integrală a partidului este Partidul Politic „PRO MOLDOVA”. Denumirea prescurtată a partidului este „PRO MOLDOVA”.

Art. 4. – PRO MOLDOVA este un partid de centru, centru-dreapta, de orientare social-liberală, cu vocație europeană, care pledează pentru edificarea în Republica Moldova a statului de drept, democrat şi modern, în conformitate cu principiile generale ale Constituției Republicii Moldova.

Art. 5. – PRO MOLDOVA activează în conformitate cu principiile legalității, transparenței, libertății și egalității în drepturi ale membrilor, precum și cu alte principii și valori democratice universal recunoscute.

Art. 6. – PRO MOLDOVA este persoană juridică, dispune de autonomie financiară, juridică, economică și organizatorică. PRO MOLDOVA dispune de patrimoniu, de conturi bancare, sigiliu, ștampilă, legitimații, blanchete cu antet, drapel, emblemă şi siglă electorală.

Art. 7. – Simbolul permanent al Partidului Politic „PRO MOLDOVA” reprezintă o flacără albastră în două nuanțe ale culorii albastru, însoțită, în partea dreaptă, de textul „PRO MOLDOVA”, scris cu majuscule în două rânduri și cu fontul Gill Sans MT. Reprezentarea grafică și descrierea se conține în anexa la prezentul statut.  Imnul, sigla electorală și alte simboluri distinctive se aprobă de către Consiliul Național Politic.

 Art. 8.  – PRO MOLDOVA îşi desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova în corespundere cu normele Constituției, ale legilor în vigoare, în deplină conformitate cu Programul său şi cu prezentul Statut. 

 

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE  ȘI  PRINCIPIILE  PRO MOLDOVA

 Art. 9. – PRO MOLDOVA, ca un partid de centru, centru-dreapta de orientare social-liberală, este adeptul spațiului valoric european în care democrația, statul de drept, supremația legii, separarea puterilor în stat, pluralismul politic, egalitatea cetățenilor în fața legii, respectarea dreptului de proprietate, edificarea unei economii bazate pe concurență liberă, asigurarea unui trai decent pentru cetățeni precum și altele, sunt principii de bază pe care se angajează să le respecte și promoveze.

Art. 10. – Obiectivele urmărite de PRO MOLDOVA sunt următoarele:

a) asigurarea unui trai decent pentru toți cetățenii Republicii Moldova și asigurarea respectului față de drepturile și libertățile fundamentale ale omului;

b) asigurarea independenței reale, a suveranității şi a integrității teritoriale a Republicii Moldova, ca stat unitar şi independent;  

c) integrarea Republicii Moldova la spațiul valoric european și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în scopul atingerii standardelor moderne de viață; 

d) edificarea statului de drept, democratic şi social, prin respectarea strictă a principiului separării puterilor în stat şi prin conlucrarea lor în exercitarea atribuțiilor ce le revin;  

e) lupta împotriva corupției, criminalității, asigurarea ordinii de drept și independenței justiției;

f) dezvoltarea economiei, asigurarea liberei concurențe, respectarea proprietății private;

g) investiții masive pentru dezvoltarea unei infrastructuri moderne;

h) susținerea agriculturii pentru asigurarea unui nivel sporit de competitivitate;

i) asigurarea protecției mediului și dezvoltării durabile a regiunilor;

j) consolidarea și modernizarea administrației publice locale, autonomă și descentralizată;

k) dezvoltarea și asigurarea unui sistem de educație de calitate și modern;

l) protecție socială avansată;

m) promovarea și susținerea politicilor pentru tineri și femei;

n) consolidarea ordinii constituționale, asigurarea libertății de exprimare.

Art. 11. - Pentru realizarea obiectivelor politice PRO MOLDOVA:

-  colaborează cu societatea civilă, informează opinia publică despre activitatea sa, propagă ideile, scopurile, obiectivele cuprinse în Programul şi în Statutul său;  

- fondează şi dispune de organe proprii mass-media, desfășoară activități editoriale în conformitate cu legislația în vigoare;  

- desfășoară mitinguri, demonstrații, oricare alte întruniri şi manifestații, în modul permis de lege;  

- participă, prin înaintarea de candidați şi prin desfășurarea campaniilor electorale, la alegerile prezidențiale, parlamentare şi locale, organizate conform legislației electorale; 

-  participă activ, prin reprezentanții săi, la conducerea statului;  

-  desfășoară orice alte activități neinterzise de lege.   


CAPITOLUL III

MEMBRII  PRO  MOLDOVA

Art. 12. – (1) Poate fi membru al Partidului Politic „PRO MOLDOVA” orice cetățean al Republicii Moldova în următoarele condiții:

a) are capacitate juridică deplină și drept de vot;

b) a împlinit vârsta de 18 ani;

c) împărtășește prevederile conținute în Statutul şi Programul Partidului;

d) care nu are interdicții legale de a desfășura activități cu caracter politic.

(2) Aderarea se efectuează prin cerere scrisă individual, depusă la organizația primară de partid, organizația teritorială din raza domiciliului sau la organul ierarhic superior al partidului, prin care se solicită obținerea calității de membru al PRO MOLDOVA. 

(3) Decizia privind satisfacerea sau respingerea cererii de aderare la Partid este luată de către organizația primară, teritorială  sau de către organele ierarhic superioare ale partidului.

(4) Calitatea de membru al PRO MOLDOVA se dobândește din data adoptării hotărârii organizației de partid respective şi înregistrarea persoanei în evidență. Odată cu acceptarea cererii, persoana devine membru PRO MOLDOVA, dobândind toate drepturile și responsabilitățile ce decurg din statutul de membru de partid.

(5) Membrii PRO MOLDOVA sunt înscriși în Registrul de Evidență cu date de identificare. Evidența membrilor se face de secretariatul partidului în baza acordului fiecărui membru privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, conform legislației în vigoare și se actualizează anual.

(6) La schimbarea domiciliului în altă localitate, membrul PRO MOLDOVA este transferat la evidență în organizația primară în a cărei rază se află noul domiciliu. Transferul se efectuează prin înaintarea cererii solicitantului către organizația care a consemnat calitatea de membru PRO MOLDOVA, pentru a opera modificările corespunzătoare în registru.

Art. 13. – (1) Calitate de membru al partidului se suspendă pe durata exercitării unor funcții, ce implică incompatibilități în acest sens, în caz de recrutare pentru satisfacerea serviciului militar în modul stabilit de lege, angajare în organele securității statului, ale afacerilor interne, procuraturii, organelor vamale, în funcțiile de judecători, avocați parlamentari, membri ai Curții de Conturi, Comisiei Electorale Centrale şi ai altor instituții cu incompatibilități similare.

(2)  Persoana care şi-a suspendat apartenența la partid, pe perioada suspendării nu poate alege şi nu poate fi aleasă în organele de conducere ale Partidului politic. Încetarea suspendării calității de membru intervine în baza cererii scrise, adresată organizației de partid respective, sau organului ierarhic superior. 

Art. 14. – (1) Calitatea de membru al PRO MOLDOVA se pierde prin:  

 • deces;  
 • demisie; 
 • excludere; 
 • aderarea la alt partid politic. 

(2) Cererea de demisie se face în scris, sub semnătură individuală, şi se adresează organizației primare din care face parte demisionatul sau organului ierarhic superior al partidului. Odată cu cererea de demisie se va depune şi carnetul de membru.

(3) Membrul partidului politic care a neglijat prevederile Statutului, a cauzat prin activitatea sa prejudicii materiale şi de imagine politică partidului, în funcție de gravitatea acestor încălcări, este supus următoarelor sancțiuni: 

a) audiere şi avertizare; 

b) suspendarea sau revocarea din funcția de conducere; 

c) retragerea suportului politic pentru funcția obținută în urma susținerii de către organizațiile sau organele de partid respective; 

d) excluderea din partid. 

(4) Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare, precum urmează:  

a) au fost încălcate în mod deliberat şi repetat prevederile prezentului Statut; 

b) au fost încălcate hotărârile organelor de conducere ale partidului, sau au fost luate atitudini publice incompatibile cu Statutul, Programul şi strategiile politice ale Partidului; 

c) persoana a fost condamnată cu interdicția de a-şi exercita drepturile politice şi cetățenești, prin hotărâre judecătorească definitivă; 

d) persoana s-a înrolat în activitatea altui partid politic. 

(5) Dreptul de a aplica sancțiuni disciplinare şi de a exclude din partid îl au, după caz, organizația primară şi organele de conducere ierarhic superioare.

(6) Decizia de sancționare a membrului de partid poate fi contestată la Comisia de Integritate, care se va expune în maximum 30 de zile.

Art. 15. - Membrul PRO MOLDOVA are următoarele drepturi:  

a) să-şi exprime liber opiniile în cadrul partidului politic;  

b) să aibă inițiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le propune spre dezbatere în organele de conducere;  

c) să propage şi să promoveze scopurile şi sarcinile partidului politic;  

d) să fie informat asupra activității organului din care face parte şi asupra hotărârilor organelor de conducere teritoriale şi centrale;  

e) să aleagă şi să fie ales în funcții de conducere în partid, să fie propus şi promovat în funcții publice;  

f) să participe la acțiuni publice și întruniri;

g) să critice activitatea oricărui membru de partid;

h) să susțină financiar partidul;

i) să beneficieze de protecția partidului şi a organelor sale de conducere în faţa atacurilor şi presiunilor politice de orice fel;  

j) să-și suspende activitatea în partid;

k) să se retragă din partid în modul stabilit. 

Limitarea sau încălcarea drepturilor statutare ale membrului partidului sunt interzise.  

Art. 16. -  Membrul PRO MOLDOVA are următoarele obligații:  

a) să cunoască şi să respecte prevederile Statului;  

b) să cunoască Programul partidului politic şi să contribuie la promovarea principiilor acestuia;  

c) să respecte şi să îndeplinească hotărârile organelor de conducere ale partidului  şi ale Comisiei de Integritate;  

d) să participe la activitatea organizației din care face parte sau a organului de conducere în care a fost ales, inclusiv la acțiuni electorale, organizate de partid;  

e) să îndeplinească cu cinste şi demnitate mandatul primit în cazul delegării sau al participării, în numele partidului, la exercitarea funcțiilor publice;  

f) să respecte drepturile altor membri ai partidului politic;  

g) să plătească cotizația de membru.   


CAPITOLUL IV

STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  A  PRO MOLDOVA

Art. 17. -  PRO MOLDOVA se constituie în conformitate cu principiul de organizare administrativ-teritorial al Republicii Moldova şi cuprinde:  

a) organizații primare - sătești, comunale, orășenești;  

b) organizații teritoriale – raionale, de sector, municipale şi ale unităților administrativ-teritoriale cu statut special;  

c)  organizația teritorială din mun. Chișinău e constituită din organizațiile de sector ale partidului politic şi activează în baza unui Regulament aprobat de Consiliul Național Politic. 

Art. 18. – (1) Forurile  de conducere ale PRO MOLDOVA sunt următoarele:

a)  la nivel de organizație primară: Adunarea Generală;  

b)  la nivel de organizație teritorială: Conferința şi Consiliul Politic Teritorial;  

c)  la nivel național: Congresul şi Consiliul Național Politic; 

(2) Organele executive ale PRO MOLDOVA sunt următoarele:  

a) la nivel de organizație primară: președintele organizației primare;  

b) la nivel de organizație teritorială: președintele organizației teritoriale şi Biroul Permanent Teritorial;  

c)  la nivel național: președintele partidului politic şi Biroul Permanent Central. 

Art. 19. – Organizarea la nivel local  

(1) Organizația primară se creează la locul de trai şi trebuie să întrunească cel puțin 3 (trei) membri.  

(2) Organizațiile primare sătești, comunale, orășenești pot constitui, în localitățile incluse în componența acestor unități administrative şi în raza secțiilor de votare, organizații de partid locale care sunt părți indispensabile ale acestor organizații. 

Art. 20. – Adunarea Generală  

(1) Adunarea Generală este organul suprem  de conducere al organizației primare. 

(2) Adunarea Generală se convoacă obligatoriu o dată în an sau ori de câte ori este nevoie, de către președintele organizației sau la cererea a 1/3 dintre membri de partid.  

(3) Adunarea Generală este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor organizației.  

(4) Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorității simple a celor prezenți.  

Art. 21. – Adunarea Generală are următoarele atribuții:  

a) analizează şi hotărăște asupra activității desfășurate de organizație de la Adunarea precedentă;  

b) aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;  

c) alege pe o perioadă de 2 (doi) ani președintele şi vicepreședintele organizației;  

d) propune Consiliului Politic Teritorial candidaturile pentru alegerile locale;  

e) alege delegații la Conferința organizației teritoriale a partidului politic;  

f) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizației;  

g) aprobă cererile de aderare la partidul politic.  

Art. 22. – Președintele organizației primare 

a)  exercită conducerea operativă a organizației în perioada dintre Adunări; 

b)  organizează desfășurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizației respective; 

c)  gestionează mijloacele financiare ale organizației locale;  

d) asigură realizarea hotărârilor adunărilor generale şi a organelor de conducere ierarhic superioare; 

e) reprezintă partidul în relațiile cu membrii partidului politic, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autoritățile publice din raza de acțiune, cu organizațiile similare ale altor partide politice. 

Art. 23. – Organizarea la nivel teritorial  

(1) Organizațiile teritoriale se constituie la nivel de raion, sector, municipiu, unitate administrativ-teritorială cu statut special.

(2) Organizațiile teritoriale exercită funcțiile de organizare, coordonare şi asistență a activității organizațiilor primare.

Art. 24. – Conferința Teritorială 

(1)  Conferința Teritorială este organul suprem de conducere al organizației teritoriale.

(2) Delegații la Conferință se aleg de către organizațiile primare, în baza normei de reprezentare, stabilită de Consiliul Politic Teritorial.

(3)  Conferința Teritorială se convoacă de către Consiliul Politic Teritorial sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul organizațiilor primare după necesitate, dar nu mai rar de o dată în 2 (doi) ani. 

(4) Conferința Teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a delegaților.

(5) Hotărârile Conferinței Teritoriale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaților prezenți. 

Art. 25. – Conferința Teritorială are următoarele atribuții: 

a) adoptă hotărâri privind realizarea Programului partidului politic la nivel teritorial, inclusiv în campaniile electorale;  

b) alege, pentru o perioadă de doi ani, președintele organizației teritoriale, Consiliul Politic Teritorial şi Comisia de Cenzori;  

c) dezbate şi aprobă dările de seamă ale președintelui organizației şi ale Comisiei de Cenzori; 

d) alege delegați la Congres, conform normei de reprezentare stabilite de Consiliul Național Politic.

Art. 26. – Consiliul Politic Teritorial  

(1) Consiliul Politic Teritorial este ales la Conferința Teritorială. Numărul membrilor Consiliului este stabilit de către Conferința Teritorială. 

(2) Ședințele Consiliului Politic Teritorial sunt convocate de către Biroul Permanent Teritorial, președintele organizației teritoriale sau la cererea a 1/3 dintre membrii săi după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în 3 (trei) luni.  

(3) Ședințele Consiliului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor Consiliului.  

(4) Hotărârile Consiliului Politic Teritorial se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.  

Art. 27. – Consiliul Politic Teritorial are următoarele atribuții:  

a) asigură activitatea organizației în perioada dintre Conferințele Teritoriale;  

b) convoacă Conferința Teritorială, stabilește norma de reprezentare a delegaților;  

c) asigură realizarea hotărârilor Conferințelor Teritoriale;  

d) realizează Programul partidului politic la nivel teritorial;  

e) alege, pentru o perioadă de 2 (doi) ani, vicepreședinții, membrii Biroului Permanent Teritorial, secretarul;  

f) desemnează listele candidaților pentru alegerile locale şi introduce modificări în aceste liste în conformitate cu Codul Electoral;  

g) gestionează mijloacele financiare ale organizației teritoriale;  

h) exercită alte atribuții delegate de către Conferința Teritorială.

Art. 28. – Biroul Permanent Teritorial  

(1) Biroul Permanent Teritorial este organul executiv al organizației teritoriale a partidului politic. 

(2) Biroul se convoacă lunar sau ori de câte ori este nevoie, de către președintele organizației teritoriale sau la cererea a 1/3 dintre membrii săi.

(3) Ședințele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea simplă a membrilor săi.  

(4) Hotărârile Biroului Permanent Teritorial se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale celor prezenți.  

(5) Ședințele Biroului Permanent Teritorial sunt prezidate de președintele organizației.  

Art. 29. – Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuții:  

a) asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;  

b) asigură măsuri vizând susținerea financiară a activității de partid, deschide subcont la bancă, răspunde de gestionarea acestuia şi asigură evidența contabilă a mijloacelor financiare respective;  

c) exercită alte atribuții potrivit prezentului Statut; 

d) informează Consiliul Politic Teritorial asupra activității sale.

Art. 30. – Președintele organizației teritoriale  

(1) Președintele organizației asigură conducerea activității curente a organizației teritoriale. 

(2) Președintele reprezintă organizația în relațiile cu membrii organizației în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autoritățile publice din raza de acțiune, precum şi cu organizațiile teritoriale ale altor partide politice.  

Art. 31. - Comisia de Cenzori 

Comisia de cenzori efectuează controlul asupra activității de gestionare a mijloacelor financiare ale organizației teritoriale.  

Art. 32. – Organele centrale de conducere ale PRO MOLDOVA

 • Congresul 
 • Consiliul Național Politic

Art. 33. – Congresul  

(1) Congresul este organul suprem de conducere şi de decizie al partidului politic „PRO MOLDOVA”. 

(2) Congresul se convoacă de către Consiliul Național Politic nu mai rar decât o dată în 4 (patru) ani;  

(3) Delegații la Congres sunt aleși de Conferințele Teritoriale în conformitate cu norma de reprezentare stabilită de Consiliul Național Politic. 

(4) Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Național Politic, la inițiativa președintelui partidului sau la cererea a 1/3 dintre organizațiile teritoriale.  

(5) Congresul ordinar se convoacă cu cel puțin 30 de zile, iar Congresul extraordinar - cu cel puțin 15 zile - înainte de data fixată pentru desfășurarea acestuia. 

(6) Congresul este legal constituit dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă din numărul delegaților aleși.

(7) Hotărârile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaților prezenți. 

(8) Decizia de adoptare şi de modificare a Statutului şi a Programului partidului, de lichidare a partidului se aprobă cu 2/3 din numărul delegaților prezenți.  

Art. 34. – Congresul are următoarele atribuții: 

a) adoptă Programul şi Statutul PRO MOLDOVA;

b) modifică Programul și Statutul PRO MOLDOVA sau poate delega această atribuție Consiliului Național Politic;

c) alege președintele partidului pe un termen de 4 (patru) ani;

d) alege componența şi revocă membrii Consiliului Național Politic;

e) adoptă decizii ce determină strategia PRO MOLDOVA;

f) alege componența şi revocă membrii Comisiei Centrale de Cenzori;

g) alege componența şi revocă membrii Comisiei de Integritate;

h) decide asupra activității desfășurate de organele de conducere și control ale PRO MOLDOVA;

i) adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formațiuni politice sau încetarea activității PRO MOLDOVA;

j) poate delega o parte din atribuțiile sale Consiliului Național Politic, cu excepția celor care, potrivit legii, sunt de competența exclusivă a acestuia;

k) poate revoca, înainte de termen, orice organ de conducere sau anula orice decizie ale organelor ierarhic inferioare.

Art. 35. – Consiliul Național Politic:  

(1) Consiliul Național Politic este organul de conducere al Partidului între două Congrese. 

(2) Consiliul Național Politic se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, de către președintele partidului, Biroul Permanent Central sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.  

(3) Ședințele Consiliului Național Politic sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor acestuia.  

(4) Hotărârile Consiliului Național Politic se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți. 

Art. 36. – Consiliul Național Politic are următoarele atribuții:  

a) asigură conducerea partidului politic în perioada dintre Congrese;  

b) convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare, proiectul ordinii de zi, stabilește data şi locul desfășurării lucrărilor Congresului;  

c) alege, la propunerea președintelui partidului, vicepreședinții partidului politic, Biroul Permanent Central, secretarul general şi șefii departamentelor de specialitate;  

d) constituie, în cadrul Consiliului, departamente de specialitate, stabilește numărul, domeniile de activitate şi aprobă Regulamentul-tip de organizare şi funcționare a lor;  

e) asigură realizarea hotărârilor Congresului;  

f) modifică Statutul și Programul partidului în cazul delegării corespunzătoare de către Congres;

g) decide asupra poziției partidului politic în problemele politice majore ale statului;  

h) aprobă strategia campaniilor electorale locale şi parlamentare;  

i) decide asupra formării alianțelor post-electorale; 

j) la propunerea Biroului Permanent Central, desemnează candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova, lista de candidați din partea partidului în alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova şi introduce modificări în lista respectivă în conformitate cu Codul Electoral şi Regulamentul aprobat;

k) adoptă Programul de guvernare şi lista membrilor Guvernului din partea partidului politic;  

l) aprobă sigla electorală a partidului pentru alegerile prezidențiale,  parlamentare şi locale;  

m) exclude şi cooptează noi membri în componența Consiliului;  

n) adoptă regulamente, alte acte normative;  

o) stabilește adresa juridică și de corespondență a partidului;

p) exercită atribuțiile delegate de Congres;

q) poate delega unele atribuții Biroului Permanent Central.

Art. 37. -  Biroul Permanent Central  

(1) Biroul permanent Central este organul executiv al partidului la nivel național. 

(2) Membrii Biroului Permanent Central sunt aleși de către Consiliul Național Politic.  

(3) Biroul Permanent Central se reunește în ședințe după necesitate, însă nu mai rar decât o dată pe lună.  

(4) Ședința Biroului Permanent Central se convoacă de către președintele partidului sau la propunerea a 1/3 dintre membrii săi.  

(5) Ședința Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor.  

(6) Hotărârile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenți.  

(7) Ședința Biroului Permanent Central este prezidată de către președinte, iar în lipsa acestuia de către un vicepreședinte desemnat.  

Art. 38. – Biroul Permanent Central are următoarele atribuții:

a) coordonează activitatea PRO MOLDOVA între ședințele Consiliului Național Politic;

b) apreciază şi adoptă decizii privind îndeplinirea și realizarea hotărârilor Congresului PRO MOLDOVA şi ale Consiliului Naţional Politic;

c) exercită controlul executării hotărârilor organelor de conducere ale PRO MOLDOVA de către organizațiile teritoriale;

d) examinează probleme ce ţin de interes statal, național şi de partid, acordă consultații, prezintă recomandări, face declarații publice din numele PRO MOLDOVA pe subiecte ce ţin de situaţia social-economică şi politică la nivel republican şi local;

e) coordonează activitățile fracțiunii parlamentare, ale reprezentanților PRO MOLDOVA în organele publice centrale şi locale;

f) fondează asociații, instituie comisii specializate şi grupuri de lucru în diverse domenii ce ţin de interesele strategice şi tactice ale PRO MOLDOVA;

g) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Național Politic lista candidaților la alegerile parlamentare și prezidențiale;

h) monitorizează activitatea editorială, alte activități;

i) decide asupra administrării patrimoniului PRO MOLDOVA, asupra utilizării surselor financiare ale partidului, aprobă rapoartele financiare şi desemnează persoana responsabilă de evidența contabilă la propunerea secretarului general al PRO MOLDOVA;

j) la propunerea secretarului general, aprobă şi monitorizează implementarea sistemului de instruire a cadrelor PRO MOLDOVA; 

k) aprobă statutele persoanelor juridice ale căror fondator poate fi conform legislației; 

l) adoptă hotărâri privind fondarea alianțelor şi blocurilor electorale cu alte partide şi organizații social-politice în campaniile electorale şi privind constituirea de coaliții politice pentru asigurarea guvernării şi al sprijinului parlamentar;  

m) coordonează activitatea organizațiilor interne ale PRO MOLDOVA;

n) aprobă şi modifică listele de candidați pentru alegerile locale din mun. Chișinău;

o) aprobă şi modifică, după caz, listele candidaților pentru funcțiile de deputați în Adunarea Populară UTA Găgăuzia;

p) aprobă candidatura pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia;

q) aprobă decizii disciplinare, inclusiv excluderea din rânduri ale membrilor PRO MOLDOVA;

r) îndeplinește alte atribuții stabilite prin hotărârile Congresului, Consiliului Național Politic sau prevăzute în prezentul Statut.

Art. 39. – Președintele PRO MOLDOVA

(1) Președintele PRO MOLDOVA este conducătorul partidului cu atribuții de administrare curentă şi coordonare a activității structurilor partidului de toate nivelurile. 

(2) Președintele este garant al realizării Programului politic, al respectării Statutului şi al menținerii unității partidului politic.  

(3) Președintele exprimă voința solidară a membrilor şi mesajul politic al partidului politic.  

(4) Președintele asigură dialogul politic al partidului politic cu alte partide politice din țară şi de peste hotare.  

(5) Președintele PRO MOLDOVA are următoarele atribuții:

a) prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;  

b) convoacă şi prezidează ședințele Consiliului Național Politic şi ale Biroului Permanent Central;  

c) propune candidaturile vicepreședinților partidului și secretarului general;  

d) reprezintă partidul în relațiile oficiale cu instituțiile şi autoritățile publice interne şi internaționale;  

e) propune Biroului Permanent Central crearea Staff-ului electoral Central şi numirea șefului acestuia;  

f) informează Consiliul Național Politic şi Biroul Permanent Central asupra luării de măsuri disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului Statut; 

g) propune Biroului Permanent Central candidatura secretarului executiv;  

h) semnează listele candidaților la funcția de deputat în Parlament, aprobate de Consiliul Național Politic;  

i) organizează crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanțare a activității partidului politic şi gestionează evidența contabilă a mijloacelor financiare respective;  

j) coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă de formare şi de promovare a cadrelor;  

k) propune Consiliului Național Politic candidaturile șefilor departamentelor de specialitate;  

l) dirijează activitatea Aparatului şi a structurilor teritoriale ale partidului, utilizând  în acest scop, la decizia sa, un grup de consilieri ai președintelui partidului politic;  

m) prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central structura şi statele de personal ale Aparatului partidului;  

n) angajează şi concediază lucrătorii Aparatului partidului, în conformitate cu legislația în vigoare şi prezentul Statut;  

o) exercită alte atribuții prevăzute de Statut şi legislația privind partidele politice.  

Art. 40. – Vicepreședinții PRO MOLDOVA 

(1)  Vicepreședinții PRO MOLDOVA sunt aleși de Consiliul Național Politic din rândurile membrilor săi, pe un termen de 4 (patru) ani.

(2)  Vicepreședinții PRO MOLDOVA:

a) conduc și coordonează activitatea departamentelor de specialitate;

b) îndeplinesc sarcinile stabilite de Președintele PRO MOLDOVA și de Biroul Permanent Central; 

c) reprezintă PRO MOLDOVA în relațiile oficiale.

Art. 41. – Secretarul general al PRO MOLDOVA

(1)  Secretarul general al PRO MOLDOVA este ales, la propunerea președintelui PRO MOLDOVA, de Consiliul Național Politic pentru un mandat de (4) patru ani.

(2)  Secretarul general al PRO MOLDOVA coordonează activitatea Secretariatului la nivel central şi local şi are următoarele atribuții:

a) asigură activitatea curentă, comunicarea internă cu organizațiile teritoriale; 

b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor PRO MOLDOVA la nivel național;

c) gestionează managementul resurselor umane în cadrul PRO MOLDOVA şi Registrul evidenței membrilor PRO MOLDOVA şi asigură activitatea de audit intern;

d) conduce serviciile administrative în cadrul Secretariatului PRO MOLDOVA; 

e) asigură acțiunile organizatorice şi elaborarea documentelor necesare pentru desfășurarea Congresului,  a ședințelor Consiliului Național Politic, a Biroului Permanent Central;

f) semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor de conducere ale PRO MOLDOVA;

g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin hotărârile Consiliului Național Politic, ale Biroului Permanent Central sau care reies din prevederile prezentului Statut;

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, secretarul general emite dispoziții.

(4) În activitatea sa, secretarul general al PRO MOLDOVA este asistat de trei secretari generali adjuncți confirmați în funcție de președintele PRO MOLDOVA la propunerea secretarului general.


Capitolul V

ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE

Art. 42. – Comisia de Integritate PRO MOLDOVA

(1) Comisia de Integritate este organul de jurisdicție al PRO MOLDOVA, ales de Congresul PRO MOLDOVA pentru un mandat de 4 (patru) ani.

(2) Comisia de Integritate are următoarele atribuții:

a) examinează cererile, reclamațiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale partidului; 

b) cercetează eventualele contradicții ce pot apărea între organele de conducere ale organizațiilor teritoriale, precum şi între acestea şi cele de la nivelul central;

c) soluționează eventualele neînțelegeri apărute între membrii partidului politic sau între aceștia şi conducerea de la orice nivel;  

d) asigură respectarea de către membrii PRO MOLDOVA a nivelului de integritate în conformitate cu Statutul PRO MOLDOVA și Codul de etică aprobat de Consiliul Național Politic.

(3) Din componența membrilor Comisiei se aleg președintele şi secretarul. 

(4) Ședințele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate dintre membri. Deciziile se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor.

(5) Comisia funcționează în baza unui Regulament propriu aprobat de Consiliul Național Politic.  

(6) Comisia prezintă Congresului rapoarte de activitate.  

(7) Persoanele alese în Comisia de Integritate nu pot face parte din organele de conducere ale partidului şi din Comisia Centrală de Cenzori.  

Art. 43. – Comisia Centrală de Cenzori 

(1) Comisia Centrală de Cenzori este aleasă la Congres pe un termen de 4 (patru) ani și activează în baza propriului regulament de activitate. 

(2) Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuții:

a) efectuează controlul activității economică-financiară a organelor de conducere republicane şi teritoriale ale partidului politic, modul de utilizare a patrimoniului, evidenței contabile şi realizării bugetului aprobat;  

b) alege președintele, secretarul comisiei, exercitându-și funcțiile pe baze obștești;  

c) prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Național Politic şi Biroul Permanent Central despre încălcările depistate;  

d) verifică periodic şi în caz de necesitate activitatea financiară a partidului şi a structurilor lui.  

(3) Comisia se convoacă în ședințe după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în 6 (șase) luni.  

(4)  Ședințele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate dintre membrii aleşi. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. 

(5)  Persoanele alese în Comisia Centrală de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale partidului politic şi ale Comisiei de Integritate. 


Capitolul VI

ORGANIZAŢIILE DE PROFIL  PRO MOLDOVA

Art. 44. –  Organizația de tineret  

(1) În vederea implicării masiv a tineretului de a participa la viața social-politică, pentru susținerea tinerilor și promovarea acestora, în cadrul PRO MOLDOVA este constituită Organizația de tineret.

(2) Organizația de tineret PRO MOLDOVA îşi axează activitatea, în special, pe educarea politică şi civică a tinerilor, în spiritul democrației şi în scopul realizării politicii partidului politic în domeniul politicilor de tineret.  

(2) Organizația de tineret întrunește tinerii-membri ai partidului politic, activează în baza prezentului Statut şi a Regulamentului organizației, aprobate de către Conferința Națională a organizației.

Art. 45. – Organizația de femei PRO MOLDOVA

(1) În vederea asigurării reprezentării şi participării active a femeilor în viața politică, economică, socială şi culturală în cadrul PRO MOLDOVA, se constituie şi funcționează Organizația de Femei PRO MOLDOVA. Organizația de femei întrunește femeile-membre ale partidului. 

(2) Obiectivele principale de activitate a Organizației de femei rezidă din politica partidului politic privind rolul şi locul femeii în familie şi societate, aplicarea mijloacelor politice pentru ameliorarea situației acestora, colaborarea, în acest sens, cu structurile societății civile şi alte formațiuni politice din ţară şi de peste hotare, care urmăresc aceleași scopuri.  

(3) Organizația de femei a partidului activează în baza prezentului Statut şi a Regulamentului acestei organizații, aprobate de către Conferința Națională a organizației.  

Art. 46. Asociația veteranilor şi pensionarilor PRO MOLDOVA

(1) Asociația veteranilor și pensionarilor PRO MOLDOVA întrunește membrii partidului politic - veterani de război şi ai conflictelor armate, veterani ai muncii şi pensionari, inclusiv, persoane cu dizabilități.  

(2) Asociația activează în scopul promovării şi apărării intereselor vitale ale acestor categorii ale populaţiei, asigurării protecției sociale respective, antrenării veteranilor şi pensionarilor în activitatea de educație a tinerei generații.  

Art. 47. -  Asociațiile (ligile) profesionale  

(1) În scopul promovării şi apărării intereselor socio-profesionale, respectării legislației muncii şi protecției sociale a oamenilor muncii din industrie şi agricultură, a pedagogilor, medicilor, oamenilor de cultură, știință, a studenților şi altor categorii - în cadrul partidului pot fi create asociații (ligi) profesionale corespunzătoare.  

(2) Asociațiile (ligile) profesionale sunt formate, de regulă, de către membrii şi simpatizanții partidului, care îşi desfășoară activitatea într-un domeniu specific.  

(3) Asociațiile (ligile) profesionale se organizează şi îşi desfășoară activitatea în baza prezentului Statut şi a unui Regulament, aprobate de către Consiliul Național Politic. 

Art. 48. – Secretariatul partidului 

(1) Secretariatul activează în baza unui Regulament aprobat de către Biroul Permanent Central. 

(2) Secretariatul asistă activitatea organelor de conducere şi executive ale partidului, executarea hotărârilor adoptate la toate nivelele, evidența contabilă a veniturilor şi cheltuielilor partidului, acordă suportul metodic şi logistic organizațiilor teritoriale.  

(3) Secretariatul dispune de un personal angajat necesar desfășurării activității sale. 

(4) Activitatea Secretariatului este condusă de Secretarul General, numit de către Consiliul Național Politic la propunerea președintelui partidului. 

(5) Structura şi statele de personal ale Secretariatului se aprobă de către Biroul Permanent Central. 

(6) Personalul Secretariatului se angajează şi se concediază de către președintele partidului, în conformitate cu legislația muncii. 


Capitolul VIII

Art. 49. -   Mijloacele de informare ale partidului politic   

(1) PRO MOLDOVA poate institui, în corespundere cu legislația în vigoare, organe de presă şi alte mijloace de informare în masă. 

(2) Publicațiile care sunt fondate de partid îşi asumă obligația să promoveze doctrina şi viziunile politice ale organelor de conducere şi ale membrilor partidului politic. 

(3) Activitatea de informare şi cea editorială sunt coordonate de Biroul Permanent Central. 

(4) Redactorii-şefi ai publicațiilor fondate de PRO MOLDOVA şi responsabilii de alte mijloace de informare ale partidului sunt numiți în funcție de Biroul Permanent  Central.


Capitolul IX

Patrimoniul PRO MOLDOVA

Art. 50. – Patrimoniul PRO MOLDOVA

(1) PRO MOLDOVA are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege. Bunurile partidului nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor statutare. 

(2) PRO MOLDOVA este în drept să desfășoare o activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea proprietății sale, precum şi alte activități economice ce rezultă direct din scopul prevăzut de Statut.  

(3) Patrimoniul partidului, inclusiv veniturile, nu pot fi distribuite între membrii acestuia. 

Art. 51. – Sursele de finanțare ale PRO MOLDOVA se constituie din:

a) cotizațiile de membru;  

b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partidului politic;  

c) subvențiile de la bugetul de stat, în conformitate cu legislația în vigoare;

d) venituri provenite din rezultatul propriilor activități, inclusiv din înstrăinarea patrimoniului;

e) alte venituri obținute în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 52. -  Cotizațiile de membru  

(1) Mărimea cotizațiilor de membru al partidului politic se stabilește diferențiat,  în sumă de 120, 360 și 720 de lei anual. Cotizația poate fi achitată integral anual sau lunar în sume egale de 10, 30 și 60 de lei, la decizia membrului de partid. Pentru anumite categorii de membri, organizațiile primare de partid pot stabili mărimi diferențiate ale cotizațiilor sau scuti de plata acestora.

(2)  Cotizațiile de membru se acumulează în organizația teritorială de partid din fiecare raion, sector, municipiu şi unitate teritorial-administrativă, conform procedurilor stabilite de organele executive, şi se confirmă prin semnătura personală a plătitorului.

Art. 53. – Donațiile 

(1) Donaţia reprezintă contribuții material-financiare, transmise şi acceptate de partid  cu titlu gratuit şi necondiționat. 

(2) Donațiile făcute de o persoană fizică într-un an bugetar nu pot depăși suma limită stabilită de legislația în vigoare. În suma respectivă se include şi suma cotizațiilor de membru achitate. 

(3) Donațiile primite de la persoanele fizice sau juridice se înscriu într-un registru, în care se menționează numele (denumirea organizației), domiciliul (sediul) donatorului, natura şi valoarea donației.

Art. 54. – Alocațiile din bugetul de stat 

(1) Alocațiile din bugetul de stat vor fi utilizate la decizia organelor de conducere ale partidului pentru următoarele destinații: 

 • Întreținerea sediilor; 
 • Cheltuieli de personal; 
 • Cheltuieli pentru presă şi material promoțional; 
 • Cheltuieli de deplasare în țară şi peste hotare; 
 • Cheltuieli pentru telecomunicații; 
 • Cheltuieli de organizare a activității politice; 
 • Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate; 
 • Plata cotizațiilor de membru ale partidului politic în organizațiile internaționale din care face parte; 
 • Investiții în bunurile mobile şi imobile necesare activității partidului politic;
 • Cheltuieli de protocol; 
 • Cheltuieli de birotică; 
 • Cheltuieli pentru campania electorală. 

(2) Utilizarea alocațiilor de la bugetul de stat se reflectă distinct în evidența contabilă a partidului politic. 

(3) Partidul va depune rapoartele financiare regulat conform procedurii stabilite de legislație.

(4) Formarea şi utilizarea mijloacelor bănești se efectuează în conformitate cu devizul de venituri şi cheltuieli, aprobat anual de către Biroul Permanent Central. 

(5) PRO MOLDOVA, ca persoană juridică, nu răspunde pentru obligațiile private ale membrilor săi, iar membrii partidului politic nu răspund personal pentru obligațiile juridice ale partidului. 


Capitolul X

REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PARTIDULUI

Art. 55. – (1) PRO MOLDOVA, conform deciziei Congresului, se poate reorganiza prin fuziune  (contopire şi absorbție), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare, în condițiile legii.  

(2) Partidul  îşi încetează activitatea, în condițiile legii, prin: 

a) reorganizare, conform prevederilor Legii privind partidele politice, şi pierdere în urma reorganizării, a personalității juridice; 

b) autodizolvare, prin decizia Congresului; 

c) dizolvare prin hotărâre definitivă a Curții de Apel, la cererea organului de înregistrare;

d) declarare a neconstituționalității partidului prin hotărârea Curții Constituționale. 

(3) După încetarea activității, bunurile partidului politic vor fi folosite conform legislației în vigoare. 


CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII

Art. 56 - (1) Statutul PRO MOLDOVA este obligatoriu pentru toate organizațiile primare, teritoriale, centrale și pentru toți membrii PRO MOLDOVA.

(2) În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii privind partidele politice.